Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden die wij hanteren

1. Definities

In deze algemene verkoop-, leverings- en

Betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: de algemene verkoop-, leverings en betalingsvoorwaarden van Artifex Painting & Coating B.V. waarvan deel uitmaken de algemene garantievoorwaarden van Artifex Painting & Coating B.V.

Artifex: Artifex Painting & Coating B.V., die gene die deze Voorwaarden hanteert;
Opdrachtgever: degenen die een aanbieding vraagt voor dan wel opdracht geeft tot het verrichten van leveringen of het verlenen van diensten;
Opdrachtnemer: Artifex Painting & Coating B.V.;
Aanbieding(en): de offerte(s) van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever waaruit blijkt onder welke Voorwaarden de uitvoering van een eventuele Opdracht plaats vindt;
Opdracht(en): de opdracht(en) van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het verrichten van leveringen of het verlenen van diensten, aanneming van werk daaronder begrepen, onder de in de Aanbieding opgenomen voorwaarden en bepalingen; Opdrachtbevestiging(en): de bevestiging(en) van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever dat de door Opdrachtgever gegeven Opdracht kan worden aanvaard alsmede de bevestiging van de daarop van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen;
Overeenkomst(en): de overeenstemming over de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gemaakte afspraken met betrekking tot de Opdracht alsmede de daarop van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen;
Het werk: de te verrichten leveringen, werkzaamheden en te verlenen diensten.

2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Opdrachten en Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of het verlenen van diensten, aanneming van werk, het verstrekken van adviezen daaronder begrepen, waarbij Artifex als Opdrachtnemer optreedt en worden geacht daar integraal onderdeel van uit te maken voor zover hier niet vooraf door Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden gelden uitsluitend voor de Aanbieding, Opdracht, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarop deze betrekking hebben en dienen voorafgaand schriftelijk overeen gekomen te zijn. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen Voorwaarden wordt door Opdrachtnemer niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen. Handelstermen, gebruikt door Opdrachtgever of Opdrachtnemer, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

3. Aanbieding

Elke Aanbieding van Opdrachtnemer is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer onder normale omstandigheden, gedurende normale werkuren en in de door Opdrachtnemer gewenste werkvolgorde. Opdrachtnemer mag bij het doen van een Aanbieding uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en overige informatie. De door Opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Prijscouranten, informatiebulletins en overige mededelingen van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet tenzij hier in de Overeenkomst uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

4. Rechten van industriële eigendom

De door Opdrachtnemer uitgebrachte Aanbieding alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, programmatuur, modellen, gereedschappen en dergelijk blijven haar eigendom, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever zal deze zaken, behoudens ter uitvoering van de Overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer gebruiken, kopiëren of aan derden tonen. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van Euro 500,- per kalenderdag.

5. Wijzigingen van de Opdracht

 1. Alle wijzigingen in de Opdracht, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp door Opdrachtgever of veroorzaakt doordat de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn of doordat om aan de Overeenkomst te voldoen van geschatte hoeveelheden moet worden afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
 2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de Overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
 3. Ingeval minderwerk wordt verricht liggen de kosten per eenheid hoger in verband met de verdeling van aanloopkosten. Hierdoor is het mogelijk dat minderwerk niet minder kosten met zich meebrengt.
 4. Mocht een Opdracht gewijzigd worden door Opdrachtgever naar minder werk dan heeft Opdrachtnemer recht op winstderving.

6. Overeenkomst

 1. Als de Overeenkomst, hoe dan ook genaamd, schriftelijk wordt aangegaan komt deze tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, dan wel door schriftelijke acceptatie van de Opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk wordt aangegaan komt deze tot stand op het moment dat Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden begint.
 2. Bij verschil tussen Aanbieding, Opdracht, Opdrachtbevestiging en Overeenkomst is uitsluitend de Overeenkomst bindend. Wijzigingen in of afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet.
 3. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen die worden gesteld aan het door Opdrachtnemer uit te voeren werk moeten uitdrukkelijk zijn vereengekomen. De Overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Zodra Opdrachtgever bekend wordt dat er omstandigheden zijn die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn, zal Opdrachtgever deze onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer doorgeven. Opdrachtnemer mag extra kosten die hiervan het gevolg zijn aan Opdrachtgever doorberekenen.
 5. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst deze door Opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Opdrachtnemer bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet bekend waren, heeft Opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

7. Levertijd

 1. De levertijd gaat eerst in wanneer de Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenstemming hebben over alle technische details en nadat Opdrachtgever alle benodigde en van belang zijnde informatie en documentatie bij Opdrachtnemer heeft aangeleverd. De levertijd wordt door Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld op basis van de omstandigheden die Opdrachtnemer op dat moment bekend zijn. Daarbij gaat Opdrachtnemer er vanuit dat door Opdrachtgever te leveren materialen direct verwerkbaar zijn en voorzien van een voldoende gedetailleerde omschrijving tijdig worden aangeleverd. Indien de omstandigheden zich wijzigen, Opdrachtgever de te bewerken materialen niet tijdig aanlevert of niet direct verwerkbaar zijn of als er sprake is van meerwerk, zal de leveringstermijn minimaal dienovereenkomstig worden verschoven.
 2. Bij niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst dient Opdrachtnemer door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Opdrachtgever Opdrachtnemer een redelijke termijn gunt van tenminste de helft van de overeengekomen levertijd om alsnog aan de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen.

8. Levering en risico-overgang

 1. Levering vindt plaats op de eerste van de volgende momenten: wanneer Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van de voltooiing van de Opdracht en Opdrachtgever de uitvoering heeft goedgekeurd dan wel vijf werkdagen nadat Opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de Opdracht voltooid is en Opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te keuren.
 2. De Opdrachtnemer is altijd gerechtigd tot het doen van deelleveringen. In dat geval zal Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis stellen van de voltooiing van de deellevering, waarna artikel 8.1 onverkort van toepassing is.
 3. Zodra het werk is geleverd is deze geaccepteerd en berust het risico van alle directe en indirecte schade aan het werk, door wat voor oorzaak en door wiens toedoen ook, bij Opdrachtgever behoudens en voor zover deze schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer te wijten is.
 4. Indien de zaken waaraan het werk is uitgevoerd, ongeacht de overgekomen wijze van vervoer, ter afname voor Opdrachtgever gereed staan en Opdrachtnemer zulks aan Opdrachtgever heeft medegedeeld, is Opdrachtgever tot keuring en afname verplicht. Wanneer Opdrachtgever het werk niet binnen vijf werkdagen heeft gekeurd en/of afgenomen, heeft Opdrachtnemer het recht te zijner keuze de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever aan diens adres te verzenden dan wel op te slaan respectievelijk opgeslagen te houden op kosten van Opdrachtgever. Het risico voor alle directe en indirecte schade aan het werk berust bij Opdrachtgever vanaf de dag dat Opdrachtgever had moeten afnemen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal zich tegen deze risico’s verzekeren.
 5. Indien Opdrachtnemer namens Opdrachtgever het transport verzorgt, dan zal dit voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Indien leveringen aan Opdrachtgever plaatsvinden, draagt Opdrachtgever de risico’s voor alle schade in verband met in- en uitlading alsmede in verband met het vervoer. Opdrachtgever zal zich tegen deze risico’s verzekeren.

9. Keuring en inspectie

 1. Opdrachtgever heeft het recht om binnen vijf werkdagen na het gereedkomen van de Opdracht respectievelijk na het verrichten van leveringen of diensten onder de Overeenkomst zulke leveringen of diensten op het terrein van Opdrachtnemer te keuren, bij gebreke waarvan deze geacht worden te zijn goedgekeurd. Voor zover afwijkingen binnen de daarbij aangegeven of wettelijke toleranties vallen, worden de leveringen en diensten geacht te zijn goedgekeurd. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik niet of nauwelijks beïnvloeden, zal de levering worden geacht te zijn geaccepteerd. Opdrachtnemer zal tekortkomingen welke buiten de toleranties van de overeengekomen norm vallen binnen een redelijke termijn verhelpen.
 2. Indien de op vrachtbrieven, afleveringsbonnen of vergelijkbare documenten vermelde aantallen, hoeveelheden, gewichten of kwaliteiten afwijken van de daadwerkelijk geleverde aantallen, hoeveelheden of kwaliteiten, dient zulks op de desbetreffende documenten te worden aangetekend. Klachten over eventuele gebreken en beschadigingen zullen steeds binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan de Opdrachtnemer gemeld worden, bij gebreke waarvan de uitvoering van de Opdracht of de Overeenkomst geacht wordt te zijn goedgekeurd. Het recht op keuring en reclamatie vervalt indien Opdrachtgever de leveringen of diensten, waarover wordt gereclameerd, heeft gebruikt, verwerkt of bewerkt. Gebreken in een deel van het geleverde geven Opdrachtgever niet het recht alle leveringen onder de Opdracht of Overeenkomst te weigeren of af te keuren.
 3. Onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtnemer tot nakoming van zijn verplichtingen zal de acceptatie van leveringen overeenkomstig deze Voorwaarden elke vordering van Opdrachtgever vanwege een tekortkoming in de prestatie van Opdrachtnemer uitsluiten.

10. Verpakking

Opdrachtnemer zal de bewerkte objecten verpakken in de oorspronkelijke verpakking, dan wel in nieuwe verpakking, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer, respectievelijk zodanig beveiligen dat de bewerkte zaken bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat kunnen bereiken. De kosten van nieuwe verpakking die niet wordt teruggenomen worden tegen kostprijs berekend. Indien door Opdrachtnemer of door een derde voor het vervoer laadborden, pakkisten, kratten, containers of dergelijke -al dan niet tegen voldoening van een waarborgsom of statiegeld- ter beschikking zijn gesteld, verplicht Opdrachtgever zich, tenzij het om eenmalige verpakking gaat, deze artikelen terug te zenden naar het door Opdrachtnemer aangegeven adres, bij gebreke waarvan Opdrachtgever Opdrachtnemer de kosten van vervanging van deze artikelen zal vergoeden.

11. Overmacht

In geval van overschrijding van levertijd als gevolg van overmacht, ook als dit na in gebreke stelling voortduurt, kan Opdrachtnemer zich hierop beroepen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook als deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien was, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht wordt mede begrepen ziekte van personeel, werkstaking, defecte machines, gebrek aan vervoersmogelijkheden, epidemieën, computervirussen, storm, brand,waterschade, ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, oorlog, oorlogsgevaar, rellen, terrorisme, in- en uitvoerbelemmeringen, alle belemmeringen veroorzaakt door overheidsmaatregelen en alle belemmeringen veroorzaakt door onvolledige, niet tijdige of ondeugdelijke nakoming van de verplichtingen van derden jegens Opdrachtnemer, van wie Opdrachtnemer in haar bedrijfsuitoefening afhankelijk is, ongeacht de reden of oorzaak hiervan.

12. Prijzen

De door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in Euro gesteld, exclusief omzetbelasting en emballage, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins overeengekomen. De door Opdrachtnemer genoemde prijzen hebben alleen betrekking op de in de Aanbieding, Opdracht, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst omschreven werkzaamheden en zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen. Is een prijs per gewicht en/of m2. overeengekomen, dan wordt onder dit gewicht en/of m2 het gewicht en/of m2 bij aflevering door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstaan. Indien de kostprijsfactoren, zoals de prijzen van materialen en grondstoffen, lonen, sociale lasten, wisselkoersen, assurantiepremies, in- en uitvoerrechten, belastingen, milieukosten na de Aanbieding of het sluiten van de Overeenkomst stijgen, is de Opdrachtnemer gerechtigd deze aan Opdrachtgever door te berekenen. Meerwerk van welke aard dan ook zal door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorberekend. De betaling van een eventuele meerprijs zal steeds geschieden gelijk met de betaling van de hoofdsom dan wel de laatste termijn daarvan.

13. Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is verplicht al hetgeen aan Opdrachtnemer is verschuldigd binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te betalen, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering welke zij op Opdrachtnemer heeft of meent te hebben te verrekenen met de vorderingen welke Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan wel indien voor of door Opdrachtgever (buiten) gerechtelijke surséance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of is uitgesproken, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Opdrachtgever met ingang van de vervaldatum een rente verschuldigd van 2,5 % per maand of gedeelte van een maand over het totaal aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt en Opdrachtnemer genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, waaronder begrepen adviezen van derden en rechtskundige bijstand, zijn alle daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, de niet geliquideerde proceskosten daaronder begrepen, voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van het totale door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 250,-. Indien Opdrachtnemer tijdelijk afziet van het nemen van maatregelen zal dit niet worden beschouwd als het doen van afstand van rechten.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om – ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen- alle betalingen door Opdrachtgever in een door Opdrachtnemer te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van leveringen, rente of kosten verschuldigd is. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Opdrachtnemer tot het moment waarop Opdrachtgever aan alle verplichtingenvoortvloeiende uit of samenhangend met Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer zich tot levering heeft verplichtvoldaan heeft. Tot dat tijdstip is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Opdrachtnemer te bewaren. Opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken. Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de zaken.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering of nakoming van de Opdracht over te gaan een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de betalingsverplichting of vooruitbetaling van Opdrachtgever te verlangen, ook als er eerder andersluidende afspraken of betaaltermijnen zijn overeengekomen. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van gemaakte kosten en winstderving en zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering welke zij op opdrachtnemer heeft of meent te hebben te verrekenen met de vorderingen welke opdrachtnemer op opdrachtgever heeft.

14. Garantie

 1. A. Op de door Opdrachtnemer uitgevoerde Overeenkomst zijn per (deel-)levering Garantievoorwaarden van toepassing, voor zover hier niet vooraf door Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
  B. Indien er geen aparte of specifieke garantieperiode is bepaald of als er geen specifieke Garantievoorwaarden van toepassing zijn en hier ook niet schriftelijk van is afgeweken en zijn vastgelegd in de Aanbieding, Opdracht, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst dan wordt de garantieperiode gelijk gesteld aan drie jaar voor (poeder-)coaten en aan zeven jaar voor verzinken onder de (garantie-)voorwaarden van de betreffende verzinkerij.
 2. Opdrachtnemer garandeert jegens Opdrachtgever dat de Overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtneming van de in de Overeenkomst genoemde normen, richtlijnen en/of overeengekomen kwaliteitseisen, voor zover hier niet vooraf door Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
 3. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch, uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van deze termijnen elke aanspraak tegen de Opdrachtnemer ter zake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 4. Voor zover de gebreken tijdens productie, installatie of montage van, door of met behulp van de onder de Overeenkomst geleverde goederen en diensten worden geconstateerd, zal Opdrachtgever de productie, installatie of montage onverwijld staken. Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever in staat worden gesteld om de gebreken te onderzoeken eventueel met een derde of adviserende partij. Hiertoe zal Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen om de gebreken te bezichtigen en te beoordelen en Opdrachtnemer voorzien van al die assistentie en informatie die Opdrachtnemer voor het beoordelen van de garantie nodig heeft. Indien Opdrachtnemer de garantie erkent zal Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk en schriftelijk mededelen.
 5. In geval Opdrachtgever terecht aanspraak maakt op de garantie, zal Opdrachtnemer voor zijn rekening, met inachtneming van de kostenregeling zoals opgenomen in de artikelen 14.6 tot en met 14.7, overgaan tot herbewerking, reparatie of herstel, zulks te zijner keuze, zo spoedig mogelijk na de melding van tekortkomingen door Opdrachtgever en erkenning van Opdrachtnemer dat deze tekortkomingen aanspraken onder de garantie rechtvaardigen. Opdrachtgever zal hiertoe de te herbewerken, repareren of herstellen zaken voor zijn rekening en risico aan een door Opdrachtnemer aangegeven adres binnen de Benelux verzenden, dan wel op verzoek van Opdrachtnemer haar toegang geven tot de mogelijkheid om onbelemmerd en onverwijld tot herbewerking, reparatie of herstel over te kunnen gaan. Opdrachtgever zal hiertoe zonodig voor zijn rekening en risico klim- en steigermateriaal ter beschikking stellen. Het is Opdrachtnemer toegestaan om een derde opdracht te geven tot herbewerking, reparatie of herstel.
 6. Indien Opdrachtnemer ter voldoening aan de garantieverplichtingen onderdelen of producten vervangt, worden de vervangen onderdelen of producten eigendom van Opdrachtnemer. Voor de door Opdrachtnemer uitgevoerde herbewerking, reparatie of herstel wordt alleen garantie gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden, zulks voor een periode van zes maanden. Deze garantie behelst slechts de verplichting van Opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden opnieuw te verrichten. Voor door Opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
 7. De kosten van herbewerking, reparatie of herstel zullen voor Opdrachtnemer nooit hoger zijn dan de hoogte van de door Opdrachtgever te betalen aanneemsom voor de desbetreffende (deel-)levering onder de oorspronkelijke Overeenkomst.
 8. De kosten van herbewerking, reparatie of herstel onder deze Garantievoorwaarden, komen geheel voor rekening van Opdrachtnemer, met dien verstande dat Opdrachtgever een bijdrage in de kosten levert, welke afhankelijk is van het tijdsverloop, tussen de levering onder de Overeenkomst en de datum waarop de tekortkoming aan Opdrachtnemer schriftelijk wordt gemeld. Voor het vaststellen van het aandeel van de Opdrachtgever worden de totale kosten van herbewerking, reparatie of herstel vermenigvuldigd met de tijd die verstreken is sedert levering gedeeld door de overeengekomen garantieperiode. Indien er geen garantieperiode is bepaald of als er geen specifieke Garantievoorwaarden van toepassing zijn dan wordt de garantieperiode voor het bepalen van het aandeel van de Opdrachtgever in de kosten gelijk gesteld aan drie jaar voor (poeder-)coaten en aan zeven jaar voor verzinken.
 9. Indien Opdrachtnemer aantoont dat de oorzaak van de klachten is gelegen in door Opdrachtnemer van derden betrokken grondstoffen, dan zal het aandeel van Opdrachtnemer in de kosten nooit hoger zijn dan het bedrag dat de desbetreffende leverancier aan Opdrachtnemer vergoedt.
 10. Opdrachtnemer is niet tot garantie gehouden in de volgende gevallen:
  A. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet dan wel heeft voldaan aan enige verplichtingen die voor hem uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst, dan wel uit enige andere overeenkomst voortvloeit;
  B. indien Opdrachtgever niet direct nadat de gebreken zijn geconstateerd Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. Indien sprake is van gevolgschade, inbegrepen gevolgschade welke voorkomt uit herstel-werkzaamheden, waaronder, zonder dat dit een limitatieve opsomming is, bedrijfsstoornis, stagnatie, ontruimingskosten, schade aan andere objecten, alles steeds in de ruimste zin van het woord. Indien gebreken en schades geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  — normale slijtage als gevolg van het voorziene normale gebruik en/of normale veroudering;
  — het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, gebruik anders dan het voorziene normale gebruik, gebrekkige of onoordeelkundige handelingen op het gebied van transport en opslag, montage, mechanische en/of chemische belasting, reiniging en onderhoud en aanlevering;
  — het feit dat de bewerkte materialen zich bevinden binnen de schadelijke invloeden van zeewater, chemische industrieën of andere agressieve emissiehaarden;
  — montage, installatie of reparatie door Opdrachtgever en/of derden;
  — vervormingen die eigen zijn aan het bulkproces;
  — de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  — in overleg door Opdrachtnemer op gezag van of in overleg met Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken, materialen of zaken die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt alsmede materialen, zaken, werkwijzen en constructies voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever zijn toegepast of bewerkt;
  — door Opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen of materialen, voor zover deze derde geen garantie aan Opdrachtnemer heeft verstrekt;
  — verborgen gebreken in de ondergrond van de behandelde materialen;
  — ontwerp-, constructie- of materiaalfouten van de behandelde materialen;
  — tijdens de garantieperiode gewijzigde atmosferische omstandigheden, alsmede schade die is ontstaan door of als gevolg van contaminatie met bouwproducten, kalk, cement, oplosmiddelen, stof, roet en dergelijke, of het gebruik van foutieve reinigingsproducten of enige vorm van chemische middelen;
  — blootstelling aan abnormale omstandigheden respectievelijk aan omstandigheden die zodanig zijn dat de schade redelijkerwijs valt te voorzien (bijvoorbeeld de corrosiecategorieën conform NEN-EN-ISO 12944 lm1, lm2, lm3);
  — kwaliteitsverlies als gevolg van opslag of vervoer;
  — kwaliteitsverschil als gevolg van verschillende materialen;
  — glans en/of kleurverschillen als gevolg van deelleveringen, andere ondergronden of samenstelling van deze ondergronden;
  — waterstofbrosheid, LMAC (liquid metal assisted cracking), vervormingveroudering en thermische spanningen of combinaties van deze.

15. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de garantie alsmede gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer (noch enige door Opdrachtnemer ingeschakelde derde) niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor enige schade aan Opdrachtgever of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel met betrekking tot eventuele werkzaamheden of adviezen.
 2. Met inachtneming van artikel 15.1 is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van toerekenbare tekortkomingen van Opdrachtnemer met dien verstande dat alleen schade waarvoor Opdrachtnemer verzekerd is dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn voor vergoeding in aanmerking komt. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke voorvloeit uit overmacht dan wel uit het feit dat Opdrachtgever bij het vragen van een Aanbieding of anderszins bij de totstandkoming van de Overeenkomst Opdrachtnemer niet, niet volledig, niet juist of niet tijdig heeft geïnformeerd over alle omstandigheden en feiten die voor Opdrachtnemer van belang zijn. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een door of namens Opdrachtgever uitgewerkte of voorgeschreven toepassing, dan wel voor adviezen naar aanleiding hiervan.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk ingeval van diefstal van goederen van Opdrachtgever die op haar terrein zijn gestald.
 5. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade voortvloeiende uit niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, zal deze aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan het netto bedrag dat Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waaruit de verplichtingen voortvloeien aan Opdrachtnemer betaald heeft, met dien verstande dat het bedrag dat wordt bedoeld dat verschuldigd is voor de (deel)levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Opdrachtgever kan door Opdrachtnemer aansprakelijk gesteld worden voor de schade die Opdrachtnemer lijdt ten gevolge gebreken of foutieve constructies aan door Opdrachtgever geleverde materialen.
 7. Elke aansprakelijkeid van Opdrachtgever anders dan op grond van de door haar afgegeven garanties vervalt drie jaren na de levering als bedoeld in artikel 8.

16. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden uit hoofde van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde Opdrachten en aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde producten, diensten of materialen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden in verband met schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens.

17. Opschorting en ontbinding

 1. In geval de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk is ten gevolge van overmacht of omstandigheden die Opdrachtnemer bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet bekend waren, is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor hoogstens zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Opdrachtnemer bevoegd en aan het einde van de opschorting is Opdrachtnemer verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Zowel in geval van opschorting als in geval van (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor dat deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd.
 2. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst of een andere met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst, dan wel indien er goede grond bestaat om aan te nemen dat Opdrachtgever niet in staat zal zijn aan de contractuele verplichtingen jegens Opdrachtnemer of derden te voldoen, alsmede in geval van het aanvragen dan het wel uitspreken van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor hoogstens zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer daarbij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de verder aan haar toekomende rechten.
 3. Afkeur, klachten, reclamaties of aanspraken onder de garantie geven Opdrachtgever geen recht de betaling op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens Opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt zal hij te allen tijde eerst Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
 5. Opdrachtgever heeft geen recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds geheel of gedeeltelijk in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 6. Indien Opdrachtnemer instemt met ontbinding van de Overeenkomst, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Opdrachtnemer verrichte prestatie en heeft Opdrachtnemer onverkort recht op betaling van de reeds door hem verrichte prestaties.

18. Geschillen

Geschillen naar aanleiding van deze Voorwaarden en Aanbiedingen, Opdrachten, Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk overeenkomen het geschil aan een arbitrage-instantie voor te leggen.

19. Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden en alle Aanbiedingen, Opdrachten, Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. Voor zover deze Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.